Blog ini cuma sebuah laku bacalah, bukan bacakanlah.

Sebab bisikan selalu jatuh lembut di telinga, tak seperti teriak yang menghantam pekak.
Tidak seperti gema yang menggelantah dengan dobrakan gelora, melainkan lebih ingin gaungnya pribadi dan dadi abadi.
Untuk disimpan di dalam batin, bagai bersemedi di dalam nadi.

Makna bersembunyi pada selumbar-selumbar semantik, pada pendar-pendar punktuasi. Walaupun ia akan dijumpai bilamana dicari.

July 2, 2011

grace that has brought us thus far

Kalayan asmana Rama sareng Putra sareng Ruh Suci. Hamin.

Kanjeng Rama nu jumeneng di suwarga,
mugi dimulyakeun jenengan Gusti,
mugi sumping kerajaan Gusti,
mugi kalaksanakeun pangersa Gusti,
di dunya sapertos di sawarga.
Mugi gusti maparim rejeki ka abdi sadaya dina dinten ieu.
Sareng mugi Gusti ngahapunten kalepatan abdi sadaya,
sapertos abdi sadaya oge ngahapunten kanu garaduh kalepatan ka abdi..
Sareng mugi Gusti ulah ngalabetkeun abdi sadaya kana panggoda,
nanging mugi Gusti ngalepaskeun abdi saya tina kaawonan.
Hamin.

No comments: